Krajowy Zjazd Szlachty Polskiej
Wrocław, dnia 9 kwietnia 2016 r.

 

9 kwietnia 2016 roku w hotelu „JASEK” we Wrocławiu odbył się Krajowy Zjazd zorganizowany przez Radę Regencyjną Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych. Na zjazd z całego kraju oraz z Niemiec przybyli członkowie zwyczajni, wspierający i ich rodziny. W spotkaniu wzięło udział 86 osób.


Otwarcia uroczystości dokonał regent UPUM Aleksander Podolski herbu Grzymała.
Honorowymi gośćmi byli: marszałek szlachty wielkopolskiej mgr Andrzej Nowakowski herbu Trzy Księżyce; prezes Związku Weteranów i Rezerwistów WP płk mgr Krzysztof Majer herbu Jastrzębiec; prezes Społecznego Komitetu Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu por. mgr Ryszard Leparowski herbu Unita; prezes Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczeń Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich mgr inż. Elżbieta Niewolska herbu Lubicz.

 

Po odśpiewaniu Polskiego Hymnu Narodowego mistrz ceremonii płk mgr Jan Stanisław Jeż herbu własnego odczytał biogramy 11 członków zwyczajnych, którzy zgodnie z ceremoniałem zostali pasowani, otrzymali dyplomy i certyfikaty szlachectwa oraz Medale Członka UPUM.

Uchwałą Kapituły Odznaczeń za szczególne zasługi w krzewieniu w społeczeństwie idei królewskiej oraz tradycji rycerskich i szlacheckich Krzyżem Rycerskim UPUM klasy I ze złotą gwiazdą orderową zostało odznaczonych 14 członków Unii, Krzyżem Monarchii UPUM klasy I i II oraz krzyżami: Jerozolimskim UPUM, Regencji UPUM i 3 Maja UPUM odznaczono 6 członków. Uchwałą Rady Regencyjnej UPUM dyplomem uznania i nagrodą książkową wyróżniono 15 zasłużonych członków Unii.

W dalszej części uroczystości prezes por. Ryszard Leparowski odznaczył Sztandar UPUM oraz 2 kombatantów medalem 70. Rocznica Forsowania Nysy Łużyckiej 1945-2015, prezes płk Krzysztof Majer odznaczył Krzyżem Zasługi ZW i RWP 3 członków. Natomiast marszałek mgr Andrzej Nowakowski odznaczył 8 osób orderami Stowarzyszenia „Szlachta Wielkopolska” i Stowarzyszenia Orderu św. Stanisława B.M.

Uroczysty zjazd zakończono odśpiewaniem Hymnu UPUM. Po części oficjalnej uczestnicy spotkali się na wspólnym obiedzie i wysłuchali występu zespołu muzycznego w składzie: Wacław Nowak i Artur Zahorski.

 

Zapraszamy do GALERII - kliknij na LINK

 


Przemówienie regenta na Krajowym Zjeździe Szlachty Polskiej

9 kwietnia 2016 roku

 

Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych została powołana do życia 17 kwietnia 1997 r. Zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Warszawie, ma osobowość prawną, statut, własne godło, sztandar, hymn, barwy oraz insygnia organizacyjne, urzędowe i honorowe.

Unia jest organizacją elitarną, niezależną, niepodzielną i niezbywalną. W swoich szeregach skupia ludzi uczciwych, wykształconych, szlachetnych i pracowitych wywodzących się z różnych środowisk politycznych, o różnych życiorysach i poglądach. Chcąc zintegrować nasze środowisko szlacheckie i przekonać społeczeństwo do idei królewskiej podejmujemy działania statutowe i organizacyjne, które Polaków łączą, a nie dzielą. Przykładem dla nas są słowa naszego wielkiego Polaka świętego Jana Pawła II, który powiedział: „Zgoda buduje, a nienawiść niesie zniszczenie i zagładę”. Uznając ponadczasowe wartości: Wiara-Monarchia-Ojczyzna, Unia propaguje ideały i najlepsze wzorce z naszej bogatej wspaniałej historii, które przetrwały wieki, a stały się szczególnie aktualne w dzisiejszej rzeczywistości.

Upowszechniając je w duchu prawdy, dobra i piękna dążymy do kształtowania cnót obywatelskich i poprawy moralności naszego społeczeństwa. Unia rozwija aktywną działalność na obszarze całego kraju oraz wśród Polonii poza granicami Polski. Rada Regencyjna organizuje międzynarodowe i krajowe zjazdy szlachty polskiej, wieczory wigilijno-opłatkowe, prelekcje, konferencje popularnonaukowe oraz spotkania autorskie poświęcone dziejom narodowym i tradycjom oręża polskiego.

W czasie organizowanych podróży historyczno-turystycznych uczestnicy poznają piękno ojczystego kraju, jego historię i zabytki. Zwiedzają kościoły, zamki, pałace, muzea, wystawy, biblioteki, pola bitew żołnierzy polskich, wojskowe cmentarze i pomniki przyrody.

Ważnym elementem działalności Unii jest inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju oświaty i kultury oraz ochrony zabytków.

Autorzy i lektorzy w spotkaniach środowiskowych, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej Unii popularyzują polskie tradycje, obyczaje rodowe, rodzinne i regionalne.

Członkowie Unii okazują również szlachetność serca w postaci darowizn oraz biorąc aktywny udział w organizacjach charytatywnych.

Chcąc budować przyszłość nie możemy odrywać się od przeszłości. Naszym obowiązkiem jest uchronić od zapomnienia dzieje rodów rycerskich i szlacheckich, które przez wieki stanowiły siłę obronną i chlubę narodu polskiego. Wśród szlachty polskiej najliczniejszą była szlachta zaściankowa, ogromna masa ludu rycerskiego, która uprawiała swą ziemię, trzymając w jednej ręce lemiesz, a w drugiej miecz do obrony ziem przed obcym najeźdźcą.

Nie słowami bowiem, ale czynem żołnierskim i ofiarnością bez granic szlachta spełniała swój patriotyczny obowiązek. Nie możemy więc zapominać i przechodzić obojętnie obok grobów naszych bohaterskich przodków, którzy swe życie złożyli na ołtarzu ojczyzny. Do pielęgnowania pamięci o poległych bohaterach poczuwał się nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, który wypowiedział znamienne słowa: „Jeśli zapomnę o nich, to ty Boże na niebie zapomnij o mnie”.

W odrodzonym państwie marszałek Józef Piłsudski w przemówieniu 20 lutego 1920 roku upominał rodaków … że, ten „kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”. Podobną myśl wyraził św. Jan Paweł II „Naród, który traci swoją pamięć narodową, traci swoją tożsamość”.

Dzisiejsza uroczystość stanowi ważne wydarzenie w życiu i działalności naszej organizacji. Poprzez podniosły akt jakim jest nobilitacja i potwierdzenie szlachectwa, nawiązujemy do ideałów monarchistycznych oraz średniowiecznego ceremoniału pasowania na rycerza.

Pragnę przypomnieć państwu, że w XIV i XV wieku nowo pasowany rycerz otrzymywał symbole stanu rycerskiego: pas, miecz i ostrogi. Pas rycerski, był uosobieniem cnót, dzielności i poświęcenia. Zdobywało się go nie dzięki urodzeniu czy bogactwu, ale trzeba było nań zasłużyć szlachetną postawą, wiernością i chwalebnymi czynami.

Przystępując dzisiaj do aktu pasowania i składając uroczyste ślubowanie członkowie Unii otrzymają certyfikaty, biorąc tym samym na siebie odpowiedzialność za przyszłość i dalszy los Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych.

Na zakończenie mojego wystąpienia, pragnę przytoczyć wypowiedź senatora II Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Pulnarowicza z 1937 r.

„Szlachcicem jest ten, kto szlachetność ma w swym sercu i przoduje innym obywatelom siłą ducha, ofiarnością i pracą dla społeczeństwa”.

Poprawiony (sobota, 30 kwietnia 2016 21:07)