Rejestr umów zawartych przez partię polityczną Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych

Lp.

Numer umowy

Data zawarcia umowy

Miejsce zawarcia umowy

Okres obowiązywania umowy

Oznaczenie stron umowy

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy

Przedmiot umowy

Wartość przedmiotu umowy

Tryb zawarcia umowy

Dodatkowe informacje

                     

 

Rejestr wpłat na rzecz partii politycznej Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych

Lp. Data wpłaty Imię osoby dokonującej wpłaty Nazwisko osoby dokonującej wpłaty Imię ojca osoby dokonującej wpłaty Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty Wysokość wpłaty
             

 

Nazwa i adres podmiotu: Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, Kolegium Heraldyczno-Genealogiczne, ul. Czajkowskiego 45A lok. 10, 51-171 Wrocław;


Redaktor: Julita Podolska; Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; numer telefonu: 71 797 54 52


Strona BIP: https://regencja.cal24.pl

Wymagane dokumenty

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje UPUM, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien posiadać następujące elementy:

  • adresat (podmiot obowiązany do udzielenia informacji)
  • oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę wnoszącego oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby),
  • treść żądania (klarowny opis przedmiotu żądania),
  • sposób i forma udostępnienia informacji publicznej,
  • sposób i forma przekazania odpowiedzi na wniosek,
  • podpis wnioskodawcy.

Wniosek anonimowy nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Wniosek nie wymaga uzasadnienia - chyba, że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Wniosek może być wniesiony w dowolnej formie, w tym na zamieszczonym formularzu o udostępnienie informacji publicznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w formie pisemnej, pocztą przesyłając na adres: Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, Kolegium Heraldyczno-Genealogiczne, ul. Czajkowskiego 45A lok. 10, 51-171 Wrocław.

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem.  Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Termin i sposób załatwienia

  • Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie informacji w ww. terminie, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  • Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i formie wskazanym we wniosku. UPUM powiadamia wówczas wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnej z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W tym przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie umarza się.
  • Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej UPUM poniesie dodatkowe koszty związane ze sposobem jej udostępnienia lub koniecznością przetworzenia danych, UPUM w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnianie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 902)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej we Wrocławiu.

Inne informacje

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z okazji Jubileuszu 25-lecia UPUM 09 kwietnia 2022 roku w hotelu „JASEK” we Wrocławiu odbył się Krajowy Zjazd Polskiej Szlachty.

W spotkaniu uczestniczyło 125 osób, członków zwyczajnych, honorowych i wspierających Unię oraz zaproszeni goście.