Zgodnie ze Statutem § 17 zarejestrowanym 02 lipca 2002 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Rada Regencyjna zwołała VI Krajowy Zjazd Delegatów UPUM, który odbył się 22 kwietnia 2023 r. w hotelu „JASEK" we Wrocławiu.

Na zjazd przybyło 68 delegatów z województwa: pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego i dolnośląskiego. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, odbyła się uroczysta część zjazdu. Uchwałą Konwentu Szlachty i Arystokracji w RP na podstawie Statutu UPUM §11 pkt. 4 za wybitne zasługi dla ojczyzny i Unii podwyższenie tytułu otrzymało 14 osób.

Założenia ideowo-programowe UPUM

Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych posiada osobowość prawną. Jest organizacją niezależną, niepodzielną i niezbywalną. Unia jest ugrupowaniem politycznym o profilu liberalno-konserwatywnym, zrzeszającym spadkobierców rodów szlacheckich i arystokratycznych, a także polskich patriotów nurtu niepodległościowego.

Dotychczasowe elity rządzące Polską, wywodzące się z różnych nurtów politycznych nie zawsze chciały i potrafiły kierować się w swoich poczynaniach interesem polskiej racji stanu. Przez takie działania sytuacja, w jakiej znalazło się polskie państwo i naród, jest wysoce niekorzystna i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz pozycji Polski w Europie i na świecie.

Celem Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych jest przywrócenie w Polsce monarchii konstytucyjnej jako gwaranta trwałości państwa suwerennego, bezpiecznego, dobrze rządzonego i zamożnego.

Przez uczestnictwo w kampaniach politycznych związanych z wyborami na różnych poziomach władzy: do organów Unii Europejskiej, a także do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz polskiego samorządu terytorialnego zamierzamy zrealizować nasz cel, jakim jest uzyskanie realnego wpływu na rządy w kraju poprzez uczestnictwo w jej organach władzy.

Uważamy, że tylko aktywne uczestnictwo w organach władzy może zapewnić możliwość skutecznego wprowadzenia reform zgodnych z celami programowymi Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych i będących w interesie polskiej racji stanu.

Realizacja celu społeczno-gospodarczego UPUM umożliwi osiągnięcie wysokiej jakości życia w Polsce i pozwoli oddalić takie negatywne zjawiska nękające wielu Polaków jak bezrobocie, ubóstwo, bezdomność czy brak perspektyw. Dzięki temu przywrócimy ludziom wiarę w teraźniejszość i przyszłość, pewność jutra, zaufanie do władzy, a tym samym radość, sens życia i poczucie wartości.

Nasze założenia ideowo-programowe wskazujące cel społeczno-gospodarczy opierają się na sześciu filarach: humanistycznych wartościach, suwerenności i tożsamości narodowej Polski i jej silnej pozycji międzynarodowej, praw obywatelskich, spójnych założeniach ustrojowych dobrze rządzonego państwa, zdrowej i konkurencyjnej gospodarki oraz wysokiej jakości życia.

 

Sześć filarów założeń ideowo programowych

Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych we współpracy z innymi ugrupowaniami
o podobnych założeniach programowych będzie dążyła do restytucji arystokracji duchowej jako ponadczasowej siły państwotwórczej.

I. Humanistyczne wartości

 1. Na szczycie hierarchii opartej na humanistycznym systemie wartości wywodzącym się z cywilizacji łacińskiej stawiamy godne życie ludzkie, dobro rodziny, interes polskiej racji stanu oraz sprawiedliwy system stosunków społecznych.
 2. Uznajemy następujące zasady współżycia społecznego:
  • miłość do Boga,
  • patriotyzm,
  • szacunek dla tradycji i obyczajów oraz ich kultywowanie
  • prawość,
  • umiłowanie nauki,
  • czynienie dobra.
 3. Uznając Boga za źródło najwyższego dobra opowiadamy się równocześnie za pełną tolerancją religijną i wolnością światopoglądu oraz pełnym oddzieleniem religii od państwa.
 4. Od Arystokracji, Stanu Szlacheckiego, a także osób piastujących godności i urzędy zaufania publicznego wymagamy postawy godnej męża stanu, przestrzegania etykiety i dobrego obyczaju, uznając szlachetność, rycerskość oraz kulturę osobistą za cechy wyróżniające Arystokrację i Stan Szlachecki.
 5. Wyznając zasadę równości wszystkich wobec prawa sprzeciwiamy się wszelkim związkom wyznaniowym i organizacjom dyskryminującym ludzi, głoszącym nienawiść lub naruszającym ład społeczny oraz zasady tolerancji i wolności.

II. Suwerenność, tożsamość narodowa i pozycja międzynarodowa Państwa Polskiego

 1. Uznając patriotyzm za jedną z zasad współżycia społecznego dbamy o interes Polski jako suwerennego państwa o mocnej pozycji międzynarodowej, mądrze i odpowiedzialnie kształtującego swoje stosunki z innymi państwami, mając na uwadze zarówno międzynarodowe bezpieczeństwo, jak i maksymalne wykorzystanie potencjału gospodarczego, położenia geograficznego oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego.
 2. Państwo Polskie może zawierać sojusze międzynarodowe i podejmować szeroko rozumianą współpracę z innymi państwami tylko na partnerskich warunkach.
 3. Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych jest przekonana, że przynależność Polski do Unii Europejskiej oraz NATO stanowi gwarancję bezpieczeństwa gospodarczego i militarnego oraz traktuje wszelkie próby osłabienia lub podważenia członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i NATO jak zdradę stanu.
 4. Państwo Polskie powinno zabiegać o odpolitycznienie i uproszczenie wszelkich procedur związanych z korzystaniem ze środków unijnych, które przyczyniają się do szybszego rozwoju przedsiębiorczości, inicjatyw społecznych i całej gospodarki, wzmacniając pozycję międzynarodową naszego kraju.

III. Prawa obywatelskie

 1. Rzeczpospolita Polska jest ojczyzną wszystkich Polaków, również tych zamieszkałych poza jej granicami.
 2. Rzeczpospolita Polska jest krajem narodu polskiego, ale jednocześnie odwołując się do dawnej tradycji tolerancji, jest również otwarta dla wszystkich ludzi, którzy są gotowi przyczyniać się do jej budowy i umacniania oraz przestrzegania prawa polskiego, poszanowania polskich wartości, norm społecznych, obyczajów i tradycji.
 3. Wszyscy obywatele są równi wobec polskiego prawa bez względu na pochodzenie.
 4. Obowiązkiem Państwa Polskiego jest przywrócenie z mocy prawa polskiego obywatelstwa Polakom zamieszkałym za granicą oraz zapewnienie im możliwości powrotu do Ojczyzny.
 5. Państwo Polskie ma obowiązek zapewnienia wszystkim Polakom opieki i ochrony prawno-dyplomatycznej bez względu na kraj ich pobytu i zamieszkania.
 6. Członkowie Arystokracji i Stanu Szlacheckiego zamieszkali za granicą powinni uzyskać od UPUM wsparcie w działaniach związanych z przywróceniem tytułów i uznaniem przynależności do Arystokracji i Stanu Szlacheckiego.

 IV. Założenia ustrojowe dobrze rządzonego państwa

 1. Przyrodzonym prawem każdego obywatela jest sprawnie funkcjonujący aparat państwowy, zatem interes polskiej racji stanu wymaga ciągłości władzy i hierarchicznej organizacji struktur władzy państwowej.
 2. Istotnym czynnikiem państwotwórczym jest historyczna świadomość narodowa, dlatego w życiu publicznym, kulturze, obyczajach, oświacie i wychowaniu konieczne jest nawiązanie do ponadczasowych wartości patriotycznych.
 3. System prawa powinien być prosty, spójny, czytelny i komunikatywny dla każdego. Prawo niezrozumiałe i niemożliwe do wyegzekwowania oraz brak poszanowania prawa są pierwszymi przyczynami bezprawia, anarchii, korupcji i szeroko pojętej demoralizacji życia publicznego.
 4. Konieczne jest pilne przywrócenie sądownictwu cech wymiaru sprawiedliwości. Sądy muszą być w pełni niezawisłe, a ich orzeczenia respektowane. Sądy muszą działać szybko i konkretnie. Nieakceptowalne jest upolitycznienie spraw sądowych oraz nieuzasadnione przedłużanie ich prowadzenia i pozorowanych działań sądów.
 5. Uproszczenia wymaga aparat administracji państwowej przez ograniczenie liczby resortów do następujących:
  • Spraw Zagranicznych,
  • Obrony Narodowej,
  • Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Edukacji, Nauki i Kultury,
  • Gospodarki,
  • Skarbu,
  • Finansów,
  • Ochrony Zdrowia,
  • a także zmniejszenie liczby posłów do 100, a senatorów do 50.

 V. Zdrowa i konkurencyjna gospodarka

 1. Wolnorynkowy charakter gospodarki, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, przewidywalność prawa, są niezbędnymi warunkami kapitalistycznego systemy stosunków własności.
 2. Organy państwa, urzędy i urzędnicy w swoich działaniach wobec obywateli powinny traktować ich z odpowiedzialnością i szacunkiem. W szczególności konieczne jest przywrócenie szacunku wobec przedsiębiorców, których praca i poświęcenie jest źródłem wzrostu gospodarczego. W stosunkach pracy pracodawca powinien z odpowiedzialnością i szacunkiem traktować pracownika, a pracownik w ten sam sposób powinien odnosić się do swojej pracy i pracodawcy.
 3. Państwo ma obowiązek zapewnienia prawnej ochrony własności prywatnej, o ile jest ona zdobyta uczciwie i legalnie.
 4. Niedopuszczalna jest ingerencja organów władzy w gospodarkę, gdyż prowadzi do korupcji i przekupstwa oraz ułatwia zawiązywanie struktur mafijnych.
 5. System podatkowy powinien być prosty, przejrzysty, jednoznaczny i skuteczny. Podatki należy ograniczyć do dochodowego liniowego, od towarów i usług (VAT), od nieruchomości oraz od darowizn.
 6. Emerytury, renty i inne świadczenia, których źródłem finansowania są środki już raz opodatkowane, powinny być zwolnione z podatku dochodowego.
 7. Prawo podatkowe musi być jednakowo interpretowane przez urzędy skarbowe, a urzędnicy skarbowi powinni ponosić odpowiedzialność za niewłaściwe zastosowanie przepisów podatkowych wobec płatnika podatku.

 VI. Jakość życia

 1. Na organach państwa spoczywa obowiązek zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych obywateli poprzez zapewnienie:
  • dostępu do oświaty oraz nauki i kultury,
  • opieki zdrowotnej,
  • prawa do mieszkania,
  • warunków prawnych sprzyjających uczciwej i sprawiedliwej równowadze na rynku pracy,
  • bezpieczeństwa socjalnego oraz publicznego.
 2. Ustrój gospodarczy państwa powinien opierać się na własności prywatnej, z zachowaniem wpływu państwa na kluczowe sektory gospodarki o charakterze strategicznym (energetyka, sektor paliwowy i zbrojeniowy).
 3. Ziemia jest najświętszą własnością, największym dobrem i źródłem zapewnienia ludziom egzystencji, dlatego obowiązkiem państwa i wszystkich obywateli jest dbałość o planetę, środowisko, zasoby naturalne, rolnictwo i zrównoważony rozwój.
 4. Kategorycznie sprzeciwiamy się rabunkowej gospodarce prowadzącej do degradacji środowiska oraz innym działaniom sprzecznym z zasadą poszanowania środowiska. Dotyczy to wszelkich zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych, fauny i flory. UPUM jest za surowym karaniem okrucieństwa wobec zwierząt.
 5. Opowiadamy się za systemem opieki zdrowotnej i społecznej służącym jak najlepiej zdrowiu narodowemu i zapewniającym wsparcie dla najsłabszych - osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
 6. Państwo powinno podjąć zdecydowane działania związane z zapewnieniem dobrej i stabilnej przyszłości Narodu, zapewniając odpowiedni system kształcenia młodego pokolenia oparty na humanistycznych wartościach cywilizacji łacińskiej i umożliwiający młodym Polakom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do odegrania awangardowej roli w postępie technicznym i cywilizacyjnym oraz poczucia odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości.
 7. Uniwersytety i inne szkoły wyższe zdecydowanie powinny poprawić swoje pozycje w światowych rankingach wyższych uczelni i jednostek naukowych, w związku z czym należy zwiększyć nakłady budżetowe na naukę oraz bezwzględnie odpolitycznić system jej finansowania.
 8. Należy utworzyć fundusz na rzecz przyszłych pokoleń, który nie będzie mógł być wykorzystywany do jakichkolwiek innych celów.
 9. Państwo powinno otoczyć troską naukę, aby Polska miała silną i trwałą pozycję wśród krajów o najwyższym poziomie rozwoju technicznego i cywilizacyjnego z pracownikami o wysokich kwalifikacjach, dzięki czemu korzyści wynikające z postępu staną się dostępne dla wszystkich Polaków.

Rzeczpospolita Polska ma ogromną szansę odegrania doniosłej roli w kształtowaniu stosunków międzynarodowych, stając się „mostem między wschodem a zachodem,” wzmacniając swoją pozycję międzynarodową, zabezpieczając w dzięki temu swoje interesy. Program Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych jest ukierunkowany na działania mające służyć jak najlepszemu wykorzystaniu tej szansy.

 

 

Rejestr umów zawartych przez partię polityczną Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych

Za rok 2023

Za rok 2022

 

Rejestr wpłat na rzecz partii politycznej Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych

Za rok 2023

Za rok 2022

 

Nazwa i adres podmiotu: Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, Kolegium Heraldyczno-Genealogiczne, ul. Czajkowskiego 45A lok. 10, 51-171 Wrocław;


Redaktor: Julita Podolska; Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; numer telefonu: 71 797 54 52


Strona BIP: https://regencja.cal24.pl