V Krajowy Zjazd Szlachty Polskiej

 

            Zgodnie z § 17  Statutu UPUM zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie 2 lipca 2002 r. VII Wydział Cyw. Rej. EWP 136 w dniu  06 kwietnia 2019 roku w hotelu „Jasek” we Wrocławiu został zwołany przez Radę Regencyjną UPUM V Krajowy Zjazd Delegatów Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych.

            W spotkaniu uczestniczyło 45. delegatów i 10. zaproszonych gości. 

Otwarcia obrad zjazdu dokonał regent Aleksander Podolski h. Grzymała.
Po odśpiewaniu Polskiego Hymnu Narodowego dokonano wyboru przewodniczącego zjazdu, którym został Wacław Nowak h. Lubicz. Na sekretarza zjazdu została wybrana Joanna Nosek h. Rawicz. Przewodniczący zjazdu zaproponował, aby wszystkie głosowania, jakie będą przeprowadzone na tym zjeździe, odbywały się w trybie jawnym. 

Następnie przewodniczący odczytał „Regulamin obrad zjazdu”, który został przyjęty do realizacji. Zjazd powołał następujące komisje: Komisję Mandatową, Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków.

Sprawozdanie Komisji Mandatowej przedstawił Jarosław Wikiera h. Unita, który stwierdził, że na podstawie załączonej listy obecności na 52 delegatów w zjeździe uczestniczy 45 delegatów, członków zwyczajnych UPUM co stanowi 86% uprawnionych do głosowania.

Zgodnie z § 17 Statutu Komisja Mandatowa stwierdziła, że V Krajowy Zjazd Delegatów jest prawomocny.

W dalszej części uroczystości marszałek Stowarzyszenia „Szlachta Wielkopolska mgr Andrzej Nowakowski h. Trzy Księżyce, w dowód uznania zasług w krzewieniu postaw patriotycznych, pracy pozytywistycznej oraz promocji historii Ziemi Wielkopolskiej, wręczył regentowi nadany Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych ORDER 100-LECIA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO „GLORIA VIKTORIAE”.

W imieniu Zarządu Społecznego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego gen. bryg. ZS, płk WP, mgr Krzysztof Majer
h. Jastrzębiec udekorował sztandar UPUM - KRZYŻEM ORŁA 2. ARMI WOJSKA POLSKIEGO.

Prezes Oddziału w Złotoryi Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce kpt. ZS, mgr Henryk Pawłowski h. Jastrzębiec za szczególne zasługi w popularyzowaniu w społeczeństwie dziejów narodowych oraz utrwalanie pamięci o tragicznych losach dzieci w czasie II wojny światowej odznaczył sztandar UPUM - SREBRNYM MEDALEM PAMIĄTKOWYM.

Na podstawie uchwały Kapituły Odznaczeń UPUM Nr 22/018 z 11 listopada 2018 za szczególne zasługi w popularyzowaniu idei monarchistycznej oraz tradycji rycerskich i szlacheckich regent odznaczył i wyróżnił:

  1. Krzyżem Monarchii UPUM klasy I z mieczami – 14 osób
  2. Krzyżem 3 Maja UPUM – 7 osób
  3. Medalem pamiątkowym Bolesław I Chrobry – 4 osoby
  4. Dyplomem uznania i pismem gratulacyjnym – 14 osób

            Sprawozdanie Rady Regencyjnej z działalności UPUM za lata 2015-2018 złożył regent Aleksander Podolski, który stwierdził, że mimo trudności finansowych i organizacyjnych, główne zamierzenia uchwały podjętej na IV Krajowym Zjeździe Delegatów 18 kwietnia 20115 r. zostały zrealizowane. W celu zintegrowania członków i sympatyków Unii były organizowane uroczyste nobilitacje, spotkania rodzinne i koleżeńskie UPUM, wycieczki turystyczno-historyczne i prelekcje.

            Członkowie UPUM poświęcali wiele osobistego czasu, podejmując cenne inicjatywy w ramach działalności społecznej. Okazywali również szlachetność serca w postaci darowizn oraz biorąc aktywny udział w organizacjach charytatywnych i wspierając materialnie naszych rodaków na Ukrainie. Regent podkreślił, że członkowie UPUM szczególnie uroczyście obchodzili 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. W zorganizowanym z tej okazji zjeździe uczestniczyło 94 osoby. Uzupełnieniem zjazdu była prezentacja fotogalerii, przygotowana przez Danutę i Wiesława Matkowskich h. Sas. W związku ze zbliżającym się jubileuszem 25-lecia UPUM regent zaproponował wybicie medalu oraz wydanie drukiem „Biuletynu” poświęconego działalności Unii.                  

               Następnie regent Aleksander Podolski przedstawił wnioski i propozycje do działalności UPUM na lata 2018-2022.

               Sprawozdanie z działalności organizacyjnej oraz finansowej za lata 2015-2018 złożyła sekretarz Julita Podolska h. Leliwa. 

               Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej UPUM złożył Jan Szymczak h. Rawicz.   Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Regencyjnej.

               Po 20 minutowej przerwie odbyła się dyskusja w której głos zabrało sześciu delegatów.

Po zamknięciu dyskusji na wniosek Komisji Rewizyjnej UPUM zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującej Radzie Regencyjnej UPUM..

Głosowanie

Przewodniczący zjazdu Wacław Nowak h. Lubicz przedstawił kandydatury do nowej Rady Regencyjnej UPUM, Komisji Rewizyjnej UPUM i Sądu Koleżeńskiego UPUM.
W wyniku jawnego głosowania kandydaci  zostali powołani na poszczególne funkcje.

 

Rada Regencyjna UPUM

Regent                                    -  Aleksander Podolski  h. Grzymała    

Wiceregent                             -  Wacław Nowak h. Lubicz                    

Wiceregent                             -   Mieczysław Struś h. Korczak               

Skarbnik                                 -  Adam Kajkowski h. Łabędź                    

Członek (sekretarz)                -  Julita Józefa Podolska h. Leliwa          

Członek (rzecznik prasowy)   -  Jan Stanisław Jeż h. własny                   

Członek                                   -  Henryk Jagintowicz h. Leliwa                

Członek                                   -  Wiesław Matkowski h. Sas               

Członek                                   -  Ireneusz Piotr Vowie h. Lechita „Czarczny”    

          

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący              -  Jan Szymczak h. Rawicz                          

Z-ca przewodniczącego  -  Jan Stanisław  Posiewka h. Belina         

Sekretarz                         -  Tadeusz Wabiszczewicz h. Jńczyk           

 

Sąd Koleżeński

Przewodniczący    -  Paweł Antoni Madejczyk h. Nowina       

Sekretarz               - Grażyna Barbara Jagintowicz h. Leliwa   

Członek                 - Marian Fornalski h. Pilawa                     

          Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały V Krajowego Zjazdu Delegatów UPUM na lata 2019-2022. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

            Nowo wybrany regent Aleksander Podolski w imieniu wybranych władz Unii oraz własnym podziękował za zaufanie i złożył wszystkim delegatom życzenia dalszych sukcesów w rozwoju Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych.       

            Zjazd zakończono odśpiewaniem Hymnu UPUM.

                                                                

 Sekretarz V Krajowego Zjazdu UPUM                                                                                  

  mgr Joanna Nosek h. Rawicz

 

Zapraszamy również do galerii zdjęć z V Zjazdu Delegatów UPUM autorstwa Krzysztofa Żurakowskiego h. Sas oraz Krystiana Sikora h. Sas