Wymagane dokumenty

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje UPUM, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien posiadać następujące elementy:

  • adresat (podmiot obowiązany do udzielenia informacji)
  • oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę wnoszącego oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby),
  • treść żądania (klarowny opis przedmiotu żądania),
  • sposób i forma udostępnienia informacji publicznej,
  • sposób i forma przekazania odpowiedzi na wniosek,
  • podpis wnioskodawcy.

Wniosek anonimowy nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Wniosek nie wymaga uzasadnienia - chyba, że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Wniosek może być wniesiony w dowolnej formie, w tym na zamieszczonym formularzu o udostępnienie informacji publicznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w formie pisemnej, pocztą przesyłając na adres: Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, Kolegium Heraldyczno-Genealogiczne, ul. Czajkowskiego 45A lok. 10, 51-171 Wrocław.

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem.  Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Termin i sposób załatwienia

  • Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie informacji w ww. terminie, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  • Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i formie wskazanym we wniosku. UPUM powiadamia wówczas wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnej z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W tym przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie umarza się.
  • Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej UPUM poniesie dodatkowe koszty związane ze sposobem jej udostępnienia lub koniecznością przetworzenia danych, UPUM w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnianie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 902)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej we Wrocławiu.

Inne informacje

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.