REGULAMIN PRZYJMOWANIA

W POCZET UNII POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH

 

Do Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych może należeć osoba pełnoletnia, posiadająca polskie obywatelstwo lub mająca polskie pochodzenie, mieszkająca na stałe zagranicą, legitymująca się nienaganną opinią.

Regulamin stanowi wykładnię i rozwinięcie Rozdziału III § 9 Statutu UPUM. Określa rodzaje członkostwa oraz warunki i tryb nadawania godności członka UPUM. Unia skupia: kandydatów na członków, członków zwyczajnych, członków honorowych i członków wspierających.

Kandydat na członka powinien:

  • zapoznać się i umieć interpretować akty normatywne obowiązujące w UPUM;
  • brać udział w spotkaniach organizacyjnych;
  • realizować i propagować cele UPUM;
  • złożyć dokumenty (deklarację, ankietę personalną oraz 2 zdjęcia);
  • w czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazać się znajomością deklaracji ideowo programowej, Statutu UPUM oraz Kodeksu Etyki i Etykiety członka UPUM.

Staż kandydacki trwa 6 miesięcy. Regent po uzyskaniu pisemnych opinii dwóch członków wspierających wręcza legitymację członkowską a sekretarz dokonuje wpisu do Księgi Ewidencji Członków.

Członkiem zwyczajnym jest osoba która odbyła staż kandydacki i opłaca składki członkowskie. Członkowie zwyczajni UPUM powinni legitymować się minimum średnim wykształceniem. Na każdorazowe odstępstwo od tej zasady zgodę wyraża Rada Regencyjna UPUM.

Członkiem honorowym może być osoba, która wyróżniła się szczególnymi osiągnięciami dla Unii ale także dla Ojczyzny i Narodu Polskiego. Tytuł honorowego członka nadaje Krajowy Zjazd w postaci dyplomu. Członek honorowy może uczestniczyć w spotkaniach struktur organizacyjnych UPUM z głosem doradczym. Tytuł honorowego członka może być nadany działaczowi UPUM, który ze względu na wiek, stan zdrowia nie może już czynnie działać w strukturach organizacyjnych. Członek honorowy nie posiada legitymacji, nie jest zobowiązany opłacać składki członkowskiej. Ewidencję członków honorowych prowadzi się w Urzędzie Regenta.

Członkiem wspierającym jest osoba, która z różnych względów nie kandyduje na członka zwyczajnego. Nie uczestniczy czynnie w działalności statutowej organizacji, natomiast prowadzi działalność na rzecz UPUM poprzez propagowanie jej idei, wsparcie materialne i finansowe, Członek wspierający może uczestniczyć w spotkaniach organizacyjnych z głosem doradczym. Po ustaniu okoliczności uniemożliwiających wstąpienie do UPUM, jest przyjmowany na członka zwyczajnego bez stażu kandydackiego. Ewidencję członków wspierających prowadzi Urząd Starostwa, Księstwa. Członek wspierający nie posiada legitymacji. Może opłacać zadeklarowane dobrowolne składki.

 

 

 Załączniki: