Program Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych

 

Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych jest ugrupowaniem politycznym o orientacji liberalno-konserwatywnej, zrzeszającej spadkobierców rodów szlacheckich i arystokratycznych, a także patriotów polskich nurtów niepodległościowego.

Celem Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych jest przywrócenie w Polsce monarchii konstytucyjnej, jako gwaranta trwałości państwa suwerennego, zamożnego i dobrze rządzonego.

Jako drogę mającą nas doprowadzić do uwieńczenia sukcesem naszych zamierzeń obieramy uczestnictwo w kolejnych kampaniach politycznych zarówno związanych z wyborami do organów unijnych jak też i z wyborami do Sejmu i Senatu, a także do samorządu terytorialnego.

Tylko, bowiem czynne uczestnictwo w organach władzy stwarza sposobność do przeprowadzenia reform zgodnych z celami programowymi Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych w interesie polskiej racji stanu.

Działania te umożliwiają realizację naszego programu społeczno-gospodarczego, pozwolą oddalić wysokie bezrobocie, biedę i bezdomność milionów polskich rodzin. W ten sposób przywrócimy ludziom radość i sens życia, wiarę w pewność jutra oraz przede wszystkim zaufanie do władzy.

Dlatego stoimy na stanowisku, że:

 1. Życie ludzkie, dobro rodziny, interes polskiej racji stanu, a także humanitarny system stosunków społecznych stawiamy na samym szczycie hierarchii wartości. Tym samym uznajemy system wartości wywodzący się z Cywilizacji Łańskiej.
 2. Polska jest ojczyzną wszystkich Polaków, w tym również zamieszkałych poza jej granicami. Obowiązkiem państwa jest przywrócenie im obywatelstwa z mocy prawa oraz zapewnienie możliwości osiedlania się w Polsce. Państwo polskie jest obowiązanie zapewnić wszystkim Polakom opiekę i ochronę prawno-dyplomatyczną bez względu na kraj ich pobytu i zamieszkania.
 3. Polska jest krajem narodu polskiego, jednocześnie odwołując się do dawnej tolerancji Rzeczypospolitej mogą także zamieszkiwać inne osoby, które są gotowe przyczynić się do budowy i umocnienia Polski. Wszyscy obywatele są równi wobec prawa polskiego bez względu na pochodzenie oraz są zobowiązanie do uszanowania polskich obyczajów i tradycji.
 4. Ustrój państwa polskiego powinien się opierać na własności prywatnej. Jednak kluczowe dziedziny gospodarki o charakterze strategicznym (energetyka, sektor paliwowy i zbrojeniowy) muszą mieć status własności państwowej, gdyż na organach państwa spoczywa obowiązek zapewnienia obywatelom:
  • Pracy
  • Bezpieczeństwa socjalnego oraz bezpieczeństwa państwa nad obywatelami
  • Prawa do mieszkania
  • Dostępu do Oświaty i Kultury

Dlatego państwo musi mieć wpływ na tworzenie Dochodu Narodowego, aby mogło wywiązać się z ciążących na nim obowiązków wobec obywateli.

 1. Państwo ma też obowiązek zapewnienia prawnej ochrony własności prywatnej o ile jest ona uczciwie zdobyta.
 2. Państwo może zawierać sojusze międzynarodowe i podejmować szeroko rozumianą współpracę z innymi państwami na partnerskich warunkach.
 3. Ziemia jest najświętszą wartością i dobrem w realnym świecie. Toteż Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych jest przeciwna rabunkowej gospodarce, która prowadzi do degradacji środowiska naturalnego.
 4. Unia Polskich Ugrupowań monarchistycznych opowiada się za przynależnością Polski do struktur unijnych. Stoimy na stanowisku, że należy uprość wszystkie procedury w obieganiu się o dotacje unijne, które przyczyniają się do rozwoju różnych inicjatyw społecznych i przedsiębiorczości a jednocześnie całej gospodarki wzmacniając jednocześnie pozycję międzynarodową kraju.
 5. Przyrodzonym prawem każdego jest sprawnie funkcjonujący aparat państwowy. Rozumie się przez to, że interes polskiej racji stanu wymaga ciągłości władzy i hierarchicznego zorganizowania struktur władzy państwowej.
 6. Uważamy za konieczne przywrócenie ładu społecznego pozbawionego rozkładowego egalitaryzmu we władzy państwowej i stosunkach społecznych.
 7. Za nadrzędną zasadę współżycia społecznego uznajemy:
  • Miłość do Boga
  • Umiłowanie do nauki
  • Uszanowanie tradycji i obyczajów
  • Czynienie dobra
 8. Przywróćmy historyczną świadomość narodową, jako istotny czynnik państwotwórczy. W życiu publicznym, kulturze, obyczajach, oświacie i wychowaniu będziemy nawiązywać do ponadczasowych patriotycznych wartości.
 9. Uprościmy system prawa w Polsce i uczynimy je spójnym, czytelnym i komunikatywnym dla każdego. Prawo niezrozumiałe i nie egzekwowalne to najpierwsza przyczyna bezprawia, anarchii, korupcji i szeroko pojętej demoralizacji życia publicznego.
 10. Przywróćmy sądownictwu cechy wymiaru sprawiedliwości. Sądy powinne być w pełni niezawisłe a ich orzeczenia respektowane. Jest nie dopuszczalne, że sprawy sądowe toczą się latami. Stoimy na stanowisku, że w przypadku przestępstw gdzie wina jest jednoznacznie stwierdzona, wyrok sądowy powinien być wydany natychmiast.
 11. Uprościmy system podatkowy poprzez ograniczenie podatków do: dochodowego obrotowego, gruntowego, importowego i od darowizn. Sprawozdanie podatkowe musi być czytelne i jednoznaczne zrozumiałe dla wszystkich. Prawo podatkowe musi być jednakowo interpretowane przez Urzędy Skarbowe a także urzędnicy będą ponosili odpowiedzialność w przypadku złego zastosowania prawa wobec płatnika podatku.
 12. Popieramy wolno rynkowy charakter gospodarki jako niezbędny warunek kapitalistycznego systemu stosunków własności. Sprzeciwiamy się jakimkolwiek ingerencjom zewnętrznym w gospodarce, co obecnie prowadzi do korupcji, przekupstwa a także ułatwia do zawiązywania struktur mafijnych.
 13. Uprościmy aparat administracji państwowej poprzez ograniczenie ilości resortów do następujących: Spraw Zagranicznych, Obrony, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Edukacji i Kultury, Gospodarki, Skarbu, Ochrony Zdrowia.
 14. Stoimy na gruncie pełnej tolerancji religijnej i oddzielenia religii od państwa. Jesteśmy przeciwni wszelkim związkom wyznaniowym, głoszącym nienawiść lub naruszające ład społeczny, łamiąc tym samym zasadę równości wszystkich wobec prawa.
 15. Od Arystokracji, Stanu Szlacheckiego, a także osób piastujących godności i urzędy publicznego zaufania będziemy wymagać postawy godnej męża stanu, a także przestrzegania etykiety i dobrego obyczaju. Wyznajemy zasadę, że szlachcica poznaje się po tym, jaki jest poziom jego szlachetności i rycerskości.
 16. We współdziałaniu z innymi ugrupowaniami o podobnych zasadach ideowo-programowych będziemy dążyć do restytucji arystokracji duchowej jako ponadczasowego filara rodzinnej inteligencji państwowotwórczej.
 17. Stoimy na stanowisku, że Polska posiada kapitalne położenie w środku Europy mając jednocześnie dostęp do morza tzw. „okno na świat”. To też należy wykorzystać to strategiczne położenie w rozwoju kraju. Polska ma wielką szanse odegrania roli w kształtowaniu kontaktów między krajami stając się „mostem między wschodem a zachodem” wzmacniając swoją pozycję na arenie międzynarodowej a tym samym zabezpieczając swoje żywotne interesy.

Ubolewamy, dotychczasowe elity zarządzające Polską wywodzące się z różnych nurtów politycznych mutacji nie chciały i nie potrafiły kierować się w swoich poczynaniach interesem polskiej racji stanu. Nie ukrywamy, iż położenie, w jakiej znalazło się państwo i naród polski jest wysoce niekorzystne i szkodliwe. Dlatego mamy świadomość, że wyzwania, jakie stoją przed Unią Polskich Ugrupowań Monarchistycznych są bardzo trudne, ale jesteśmy gotowi, aby uzdrowić nasz kraj przy współpracy wszystkich obywateli.

Będziemy się starać przekonać i zdobyć zaufanie narodu polskiego do realizacji naszych celów, aby przywrócić dawną świetność Rzeczypospolitej.