REGULAMIN

KOLEGIUM HERALDYCZNO–GENEALOGICZNEGO

„SZLACHCIC”*

 

1. Uchwałą Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu UPUM z 19 kwietnia 2008 r. zostało powołane Kolegium Heraldyczno–Genealogiczne o nazwie „Szlachcic” w celu prowadzenia postępowania procesowego związanego z wywodzeniem i potwierdzaniem szlachectwa.

2. Zadania Kolegium Heraldyczno–Genealogicznego:

 • rozpatrywanie przekazanych wniosków dotyczących wywodu potwierdzenia szlachectwa;
 • analiza dostarczonych materiałów w oparciu o bazę źródłową;
 • badanie prawidłowości przedstawionego herbu ze źródłami historycznymi;
 • kwalifikowanie prawidłowości klasyfikacji herbów pod kątem ich przynależności do herbów rodowych, podstawowych lub własnych;
 • wykonywanie szczegółowych opisów herbów;
 • analiza dokumentów nadań, potwierdzeń, dyplomów lub indygenatów;
 • przedstawianie propozycji Konwentowi Szlachty i Arystokracji w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie decyzji potwierdzenia szlachectwa lub nadania tytułu arystokratycznego osobom zrzeszonym w UPUM oraz osobom pochodzenia szlacheckiego nienależących do UPUM.

3. Wymogi formalne.

Do przedkładanych wniosków Kolegium Heraldyczno–Genealogicznemu należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procesu związanego
z wywodzeniem szlachectwa:

 • imiona, tytuł, herb, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia;
 • genealogię własnej rodziny (pradziadków, dziadków, rodziców, współmałżonka, dzieci, wnuków);
 • kserokopię posiadanego tytułu szlacheckiego lub dokumentów potwierdzających posiadanie starego tytułu rodowego;
 • wyraźny opis herbu (dotyczy kolorów i zmian).
 • Kolegium Heraldyczno–Genealogiczne w razie stwierdzonych braków i niedociągnięć w przedstawionych dokumentach przekazuje je wnioskodawcy do uzupełnienia.

4. Tryb postępowania.

Upoważnieni do składania wniosków do Kolegium Heraldyczno – Genealogicznego są:

 • Regent, członkowie Konwentu Szlachty i Arystokracji w RP;
 • Członkowie Rady Regencyjnej;
 • Książęta ziemscy, starostowie i kasztelanowie;
 • Rodzice o potwierdzenie dziedziczenia przez ich potomków;
 • Osoby niezrzeszone w UPUM posiadające dowody szlachectwa.

____________

*Pierwsza wersja regulaminu została uchwalona 17.04.2004 r. Obecna wersja została zaktualizowana Uchwałą Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu UPUM 19.04.2008 r.

 

Załączniki: