STATUT

UNII POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I

§ 1.

Organizacja nosi nazwę „Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych”, zwana w dalszej części statutu „Unią”.

§ 2.

Unia jest partią polityczną zrzeszającą zwolenników Monarchii w Polsce i poza jej granicami.

§ 3.

Unia jest organizacją niezależną, niepodzielną i niezbywalną.

§ 4.

Terenem działalności jest Polska i środowiska polonijne.

§ 5.

Siedzibą władz jest Wrocław.

§ 6.

Unia posiada osobowość prawną.

§ 7.

Unia posiada godło, barwy wg ustalonych wzorów, insygnia organizacyjne, urzędowe, honorowe.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Rozdział II

§ 8.

Celem Unii jest odbudowanie w Polsce sposobami demokratycznymi Monarchii Konstytucyjnej poprzez realizację deklaracji ideowo-programowej, programu politycznego, gospodarczego i statutu.

Środki działania:

 • prowadzenie działalności propagandowej na rzecz Unii;
 • kontynuowanie tradycji oraz obyczajów polskich, rodowych, rodzinnych i regionalnych;
 • zakładanie fundacji;
 • nobilitacja do stanu szlacheckiego zasłużonych członków Unii;
 • nawiązanie kontaktów i współpracy z organizacjami monarchistycznymi, działającymi w Polsce i poza jej granicami;
 • przystąpienie do Międzynarodowej Ligi Monarchistycznej.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Rozdział III

§ 9.

Członkiem Unii może zostać osoba pełnoletnia bez względu na poprzednią przynależność partyjną.

Unia skupia:

 1. Kandydatów na członków.
 2. Członków zwyczajnych.
 3. Członków honorowych.
 4. Członków wspierających.

Kandydatem na członka jest osoba pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie, która zapoznała się z programem Unii, wypełniła deklarację członkowską i uczestniczy w życiu partii. Staż kandydacki trwa 6 miesięcy. Regent po uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków wspierających, wręcza kandydatowi legitymację członkowską i dokonuje się wpisu do Księgi Ewidencji Członków.

Członkiem zwyczajnym jest osoba, która odbyła staż kandydacki i opłaca składki członkowskie.

Członkiem honorowym może być osoba pełnoletnia, która wyróżniła się szczególnymi osiągnięciami dla Unii ale także dla Polski. O członkostwie honorowym decyduje Krajowy Zjazd Delegatów.

Członkiem wspierającym może być osoba pełnoletnia, która nie uczestniczy czynnie w działalności statutowej, a działa na rzecz Unii poprzez propagowanie jej idei i wspiera materialnie.

§ 10.

Utrata członkostwa.

Członkostwo ustaje wskutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
 2. Wykluczenia z partii na podstawie decyzji Krajowego Zjazdu Delegatów.
 3. Nieusprawiedliwionego powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku.
 4. Śmierci członka.

§ 11.

Prawa członków do:

 1. Czynnego i biernego wyboru do władz.
 2. Zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem Unii.
 3. Brania udziału w pracach statutowych organów partii.
 4. Otrzymanie tytułu szlacheckiego lub jego podwyższenia za wybitne zasługi dla Ojczyzny i Unii.

§ 12.

Obowiązki członków:

 1. Brać czynny udział w realizacji statutowych celów i zadań.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Unii.
 3. Dochować tajemnicy partyjnej.
 4. Postępować zgodnie z etyką i etykietą.
 5. Poddawać się kontroli i nadzorowi władz statutowych Unii.
 6. Regularnie opłacać składki członkowskie.

WŁADZE

Rozdział IV

§ 13.

Naczelnymi władzami Unii są:

 1. Krajowy Zjazd.
 2. Rada Regencyjna (Zarząd Główny).
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński.

§ 14.

Kadencja władz Unii trwa cztery lata.

§ 15.

 1. Wybory do władz Unii są tajne, chyba że Krajowy Zjazd uchwali głosowanie jawne.
 2. Władze Unii mają prawo uzupełnienia nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili bądź ich odwołano w czasie kadencji. Liczba uzupełnionych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 16.

 1. Uchwały władz Unii zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 2. Głosowania władz Unii odbywają się jawnie, chyba że uchwalono głosowanie tajne.

§ 17.

Krajowy Zjazd.

 1. Krajowy Zjazd jest najwyższą władzą Unii. Może się wypowiadać i decydować o wszystkich sprawach Unii.
 2. Na czele Zjazdu stoi Przewodniczący, wybrany większością głosów na pierwszej sesji po rejestracji Unii.
 3. Do kompetencji Krajowego Zjazdu należy:
  • ustalanie generalnych kierunków działalności Unii;
  • uchwalanie zmian statutu;
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Regencyjnej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
  • udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Regencyjnej;
  • wybór Rady Regencyjnej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
  • wybór Regenta, V-ce Regentów, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego;
  • rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez władze i członków Unii.
 4. Krajowy Zjazd odbywa się raz na cztery lata i zwoływany jest przez Radę Regencyjną, która wyznacza termin, miejsce i prządek obrad. W okresie między zjazdami każdego roku zwoływane są Sesje dla złożenia sprawozdań z rocznej działalności Unii. Zawiadomienie o Zjeździe i Sesjach otrzymują członkowie partii na dwa miesiące przed terminem Zjazdu.

§ 18.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd może odbywać się w każdym czasie i jest zwoływany przez Radę Regencyjną z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków rzeczywistych. Rada Regencyjna zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd najpóźniej w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 19.

W Krajowym Zjeździe uczestniczą:

 1. Delegaci wybrani na zebraniach środowiskowych.
 2. Normy przedstawicielstwa obowiązujące przy wyborach delegatów określa Rada Regencyjna i podaje do wiadomości członków na dwa miesiące przed Zjazdem.
 3. W Zjeździe mogą uczestniczyć członkowie Rady Regencyjnej, Sądu Koleżeńskiego, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 4. Delegaci zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego Krajowego Zjazdu.
Rada Regencyjna

§ 20.

Rada Regencyjna jest najwyższą władzą Unii w okresie między Krajowymi Zjazdami.

§ 21.

Rada Regencyjna kieruje pracami Unii i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 22.

Radę Regencyjną stanowią:

 • Regent
 • V-ce Regenci
 • Skarbnik
 • Członkowie Rady Regencyjnej (5 osób).

§ 23.

Zadania Rady Regencyjnej:

 • Realizacja uchwał Zjazdu;
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Unii;
 • uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych;
 • powoływanie osób na stanowiska urzędujących członków Rady Regencyjnej i określanie zakresu ich uprawnień;
 • nadzorowanie działalności statutowej;
 • zatwierdzenie informacji finansowych (sprawozdań) oraz regulaminów organizacyjnych Unii;
 • ustalanie wzorów znaku odznak i pieczęci Unii;
 • prowadzenie działalności propagandowej na rzecz Unii;
 • nobilitacja do stanu szlacheckiego zasłużonych działaczy Unii;
 • tworzenie warunków do kształtowania szlachcica XXI wieku;
 • inicjatywa ustawodawcza;
 • reprezentowanie Unii na zewnątrz.
Komisja Rewizyjna

§ 24.

 1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Unii składającym się z 3-5 członków.
 2. Kompetencje:
  • sporządzanie informacji finansowych (sprawozdań);
  • przeprowadzanie okresowych kontroli statutowych i gospodarczej działalności Unii i jej władz oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi;
  • składanie sprawozdań Krajowemu Zjazdowi oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium Rady Regencyjnej;
  • w razie ustąpienia Przewodniczącego w okresie kadencji Komisja wybiera ze swojego grona nowego Przewodniczącego;
  • członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu władz Unii z głosem doradczym.

Sąd Koleżeński

§ 25.

Sąd Koleżeński uprawniony jest do:

 • w okresie między Zjazdami do wykładni postanowień Statutu;
 • rozstrzygania sporów między członkami Unii;
 • do uchylania uchwał Rady Regencyjnej sprzecznych z przepisami prawa i Statutu.

MAJĄTEK I FUNDUSZE

Rozdział V

§ 26.

Na majątek i fundusze Unii składają się:

 1. Wpisowe.
 2. Składki członkowskie.
 3. Darowizny, spadki i zapisy.
 4. Dochody od członków wspierających.

§ 27.

Zasady gospodarowania majątkiem i funduszami określa Zjazd.

§ 28.

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Unii oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy Regenta, Skarbnika i innej osoby upoważnionej przez Radę Regencyjną. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Rady Regencyjnej działających łącznie.

§ 29.

 1. 1.Raz w roku podczas Sesji Zjazdu osoba odpowiedzialna za fundusze składa sprawozdanie finansowe i podaje propozycje budżetu na rok następny.
 2. 1.Bilans jest sporządzany na 31 grudnia każdego roku.
 3. 1.Bilans zatwierdza Rada Regencyjna na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. 1.Do marca każdego roku sprawozdanie finansowe przesyłane jest do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie.

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE PARTII

Rozdział VI

§ 30.

Zmiany Statutu Unii oraz łączenie się z innymi partiami wymagają uchwały Krajowego Zjazdu podjętej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

§ 31.

 1. Rozwiązanie Unii następuje wówczas gdy ¾ członków w wewnętrzny referendum opowie się za rozwiązaniem.
 2. Majątek po rozwiązaniu Unii i uregulowaniu zobowiązań przekazany zostaje uchwałą Zjazdu na cele dobroczynne.