UNIA POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH (UPUM)


Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM) została zarejestrowana 17.04.1997 r. przez Sąd Wojewódzki w Warszawie pod nr. ew. 338/97. Zgodnie z ustawą z 27.06.1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. 98 poz. 64 z 19.08.1997 r. z późniejszymi zmianami) Statut UPUM został ponownie zarejestrowany 2 lipca 2002 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydz. Cyw. Rej. pod nr. ew. EwP 136.

Unia jest partią polityczną liberalno–konserwatywną, zrzeszającą zwolenników monarchii w Polsce i poza jej granicami. Posiada godło, sztandar, hymn, barwy wg ustalonych wzorów, insygnia organizacyjne, urzędowe, honorowe. Jest organizacją niezależną, niepodzielną i niezbywalną. Terenem działalności Unii jest Polska i środowiska polonijne. Siedziba Rady Regencyjnej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego UPUM znajduje się we Wrocławiu.

Adres:

Regent, Rada Regencyjna Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych

ul. Czajkowskiego 45 A lok. 10

51-171 Wrocław

tel. 71/ 797 54 52

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu sprawniejszego wewnątrzpartyjnego działania Unia przyjęła strukturę organizacyjną księstw, starostw i kasztelanii, wzorując się na strukturach organizacyjnych w I Rzeczypospolitej , które przetrwały do 1795 r.

Do podstawowych celów stawianych przez Unię należy:

 • odbudowanie w Polsce sposobami demokratycznymi monarchii konstytucyjnej;
 • reprezentowanie interesów szlachty polskiej w kraju i za granicą;
 • kontynuowanie tradycji oraz obyczajów polskich, rodowych, rodzinnych i regionalnych;
 • inicjowanie działań na rzecz oświaty, kultury i ochrony zabytków;
 • kształtowanie nowej szlachty na miarę XXI wieku;
 • zakładanie fundacji;
 • nawiązanie kontaktów i współpracy z organizacjami monarchistycznymi działającymi w Polsce i poza jej granicami;
 • przystąpienie do Międzynarodowej Ligi Monarchistycznej (International Monarchist League).

Statut Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych oraz kierujący zasadami postępowania członków Kodeks etyki i etykiety stawiają wysokie wymagania. Członkostwo w Unii to nie tylko prawa i przywileje, ale również szereg obowiązków, do których należą:

 • praca dla dobra Ojczyzny, Narodu Polskiego i UPUM;
 • krzewienie idei i wartości ustroju monarchistycznego;
 • popularyzowanie dziejów narodowych oraz tradycji rycerskich i szlacheckich;
 • aktywne uczestniczenie w życiu partii;
 • postępowanie zgodnie z etyką i etykietą;
 • przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Unii;
 • regularne opłacanie składki członkowskiej.

Uznając ponadczasowe wartości: Bóg – Honor – Ojczyzna, Unia propaguje ideały i najlepsze wzorce z naszej bogatej, wspaniałej historii, które przetrwały przez wieki, a stały się szczególnie aktualne w dzisiejszej rzeczywistości. Poprzez realizację deklaracji ideowo-programowej, programu politycznego i statutu Unia dąży do przekonania społeczeństwa do idei królewskiej oraz zrealizowania testamentu naszych przodków zawartego w Konstytucji 3 Maja 1791 r.

W oddziaływaniu na młode pokolenie Unia stara się przekazywać uniwersalne wartości cywilizacji ludzkiej, takie jak: wolność, patriotyzm, prawda, uczciwość, odpowiedzialność, godność osobista i narodowa, poszanowanie własności, autorytet władzy.

UPUM skupia potomków dawnych rodów oraz kandydatów na członków, członków zwyczajnych, honorowych i wspierających, którzy widzą potrzebę działania w Unii dla dobra ojczyzny i społeczeństwa polskiego. Miarą wartości szlachcica UPUM jest jego uczciwa, rzetelna praca, aktywna działalność społeczna oraz godny stosunek do innych ludzi. Noblesse oblige (szlachectwo zobowiązuje do szlachetnego postępowania). Tworząc szlachtę XXI w. Unia, organizuje zaplecze intelektualne przyszłej monarchii.

Na podstawie Statutu UPUM § 11 pkt. 4 za wybitne zasługi dla Ojczyzny i Unii członkowie zwyczajni i wspierający mogą otrzymać tytuł szlachecki lub jego podwyższenie. Zgodnie z Regulaminem Kapituły Odznaczeń nadawane są również ordery i medale UPUM.

W celu integracji szlacheckiego środowiska Rada Regencyjna organizuje krajowe i międzynarodowe zjazdy, nobilitacje, spotkania wigilijno-opłatkowe, podróże historyczno-turystyczne, sympozja popularnonaukowe i prelekcje oraz spotkania autorskie. Utrzymywany jest również kontakt z środowiskami polonijnymi z Austrii, Białorusi, Czech, Francji, Niemiec, Kanady, Litwy, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Do szczególnie podniosłych uroczystości należą nobilitacje, które odbywają się w pałacach, historycznych zamkach oraz w stylowych salach rycerskich i bankietowych. Potwierdzenie i nadanie szlachectwa odbywa się zgodnie z ceremoniałem nawiązującym do tradycji pasowania na rycerza.

Ważnym elementem działalności UPUM jest inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć na rzecz oświaty i kultury. Członkowie Unii wspierają finansowo odbudowę zabytków oraz okazują również szlachetność serca, biorąc aktywny udział w działalności organizacji charytatywnych. W ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” uczestniczą w pracach porządkowych i renowacyjnych cmentarzy na Kresach Wschodnich.

W organizowanych przez Radę Regencyjną podróżach historyczno-turystycznych uczestnicy poznają historię i piękno ojczystego kraju, zwiedzając rezydencje magnackie, zabytkowe zamki, kościoły, muzea, biblioteki, pola bitew żołnierzy polskich, cmentarze oraz pomniki przyrody.

Na podkreślenie zasługuje działalność autorów i lektorów, którzy w spotkaniach środowiskowych oraz wydawnictwach Unii popularyzują polskie tradycje orężne i szlacheckie. W kulturze narodowej oraz w życiu rodzinnym ideały rycerskie i szlacheckie stanowiły i stanowią nieprzemijające wartości moralne. Przez stulecia czynem zbrojnym i pracą szlachta potwierdzała swą przynależność do narodu i państwa polskiego. Obowiązkiem monarchistów jest uchronienie od zapomnienia historii swoich rodów, pielęgnowanie tradycji narodu, honoru Polaka i kształtowanie uczuć patriotycznych.